Begroting 2020

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

De kapitaalgoederen binnen de gemeente, zoals wegen, riolering, groen en gebouwen vertegenwoordigen een waarde van circa 370 miljoen euro. De diverse kapitaalgoederen zijn onderdeel van de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer, 5.7 Openbaar groen en (open-lucht)recreatie en 7.2 Riolering. Het beleidsmatige deel van vastgoed staat beschreven onder 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden.

Voor het goed functioneren van de samenleving is het noodzakelijk dat de gemeente haar eigendommen in goede staat houdt. In samenwerking met betrokken partijen streven wij naar een aantrekkelijke en groene woonomgeving en gemeentelijke gebouwen die optimaal de maatschappelijke functies faciliteren. De kapitaalgoederen worden beheerd op basis van beheerplannen en worden onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B en C.

Doelstellingen

1.   Duurzame inrichting
Wij streven naar een inrichting van de leefomgeving die aansluit bij de samenleving en inspeelt op klimaatontwikkelingen en een circulaire economie. Hier dragen wij aan bij door waar mogelijk materialen toe te passen die over de gehele levensduur berekend de laagste milieubelasting hebben. Verder wordt ingezet op het uitbreiden van het areaal groen en het vergroten van de biodiversiteit bij nieuwe aanplant van groen.

2.   Duurzaam beheer
Om efficiënt en effectief te beheren is het noodzakelijk dat er actuele betrouwbare informatie over de kapitaalgoederen beschikbaar is. Er wordt gewerkt aan het inlopen van onderhoudsachterstanden bij bruggen en wegen .

Duurzaam integraal beheer draagt onder andere bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, het woongenot van onze inwoners vergroot de aantrekkelijkheid voor de vestiging van bedrijven. De uitdaging is om een leefomgeving te hebben die inspeelt op ontwikkelingen en aansluit bij de behoeften en ambities in Wassenaar. Op kleine schaal is hier de afgelopen jaren invulling aan gegeven onder de naam “Meedoen met Groen”. Hierbij zijn verschillende initiatieven in de leefomgeving gefaciliteerd. Op een grote schaal wordt hier de komende jaren vorm aan gegeven door het integraal gebiedsgericht werken (IGW) waardoor de betrokkenheid van inwoners en waardering van de leefomgeving wordt verhoogd.    

Het merendeel van de beheerplannen loopt tot 2021. Deze plannen worden in 2020 geactualiseerd. Concreet gaat het om bruggen, groen, openbare verlichting, spelen, vastgoed, verkeersregelinstallaties, water, wegen en wegmeubilair.

Beheerplannen
Het beheer en onderhoud is gebaseerd op door de gemeenteraad vastgestelde beheerplannen. In de beheerplannen is opgenomen hoe het reguliere en periodieke onderhoud plaatsvindt. Voor de kapitaalgoederen bruggen en wegen geldt sinds 2019 het kwaliteitsniveau C. Kwaliteitsniveau C houdt een sobere kwaliteit in waarbij de veiligheid is gewaarborgd en kapitaalvernietiging wordt voorkomen.

Beheerplan

Kwali- teits niveau

Areaalgegevens

Toelichting

Bruggen
2016-2020

C

74 stuks

Van het areaal voldoet 81% minimaal aan kwaliteitsniveau C. Het uitgangspunt is het waarborgen van de functionaliteit en de veiligheid te garanderen.

Groen
2016-2020

B

Groen: circa 173 ha
Bomen: 23.575 stuks

Van het groenareaal voldoet 85% aan het kwaliteitsniveau B.
De bezuiniging van € 85.000 op het onderhoud van het openbaar groen betekent dat 1/3 van de vervangingsopgave niet uitgevoerd wordt. Onder taakveld 5.7 staat uitgebreider beschreven wat er vanaf 2020 niet meer wordt uitgevoerd. De inzet blijft om de functionaliteit en veiligheid van het groen zo goed mogelijk te waarborgen.  

Verbreed gemeentelijk rioolplan
2017-2021

basis

Riool: circa 165 km1
Gemalen 141 stuks

Status areaal

  • 85% voldoende
  • 15% onvoldoende

Het areaal dat onvoldoende scoort vormt geen direct gevaar voor de veiligheid en functionaliteit van het riool. Voor 2/3 van het areaal dat onvoldoende scoort is de uitvoering in voorbereiding. Het overige deel wordt de komende jaren opgepakt.

Beheerdata: In 2020 en 2021 worden ontbrekende data in beeld gebracht en aangevuld zodat in 2022 de beheerdata actueel zijn.

Vervanging: In het vGRP is opgenomen dat er in de periode 2017-2021, 4 km vrij-vervalriolering wordt vervangen. Voor 2020 staat de vervanging van 1,8 km gepland.

Openbare verlichting
2016-2020

B

Circa 6.300 stuks

Van het areaal zijn de lichtmasten en armaturen op orde en voldoen aan het kwaliteitsniveau C. Voor het kabelnet wordt in 2020 de actuele kwaliteit in beeld gebracht.

Het onderhoud van de openbare verlichting is erop gericht om de bedrijfszekerheid te waarborgen en het areaal veilig en duurzaam in stand te houden. Bij de vervanging wordt standaard gebruik gemaakt van LED-armaturen en cradle-to-cradle materiaal.

Spelen
2016-2020

B

200 stuks

Het areaal is op orde. Bij vervanging worden de speelplekken integraal per plek opgepakt. De focus ligt op het realiseren van centrale uitdagende speelplekken.

Tractie  

sober

50 objecten

De gemeente beschikt over een groot aantal tractiemiddelen die beschikbaar zijn gesteld aan de WODV. Deze voertuigen worden ingezet voor het beheer van de leefomgeving, afvalinzameling, toezicht en facilitaire zaken.  

Het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering is het uitgangspunt voor het onderhoud en vervanging van de tractiemiddelen.

Vastgoed
2017-2020

basis

- Maatschappelijk &commercieel 18
- Sport & bewegen 4
- Eigen huisvesting 3
- Woningen 12
- Bijzondere objecten 31

In de begroting is een groot aantal investeringen opgenomen om het onderhoud van de vastgoed portefeuille op orde te brengen. Zo worden het gemeentekantoor, de units voor de Wassenaarse reddingsbrigade en de Molen opgepakt. Daarnaast zijn er ook investeringen opgenomen voor een nieuwe gymzaal en sporthal.

Afhankelijk van de keuzes van de raad over de Paauw en de Warenar zijn voor deze panden ook nog grote investeringen benodigd om deze objecten op basisniveau te brengen.

Verkeersregel
installaties
2016-2020

B

12 stuks

Het gehele areaal is op orde en voorzien van LED-verlichting. In 2020 worden 2 verkeersregelinstallaties omgevormd naar intelligente verkeersregelinstallaties om de verkeersdoorstroming te verbeteren. De uitgangspunten zijn het waarborgen van de bedrijfszekerheid en een duurzame instandhouding.

Water
2016-2020

-

circa 30 km2

De financiële middelen voor het onderhoud aan watergangen zijn beperkt waardoor de inzet is beperkt tot het duurzaam in stand houden van de waterbouwkundige kunstwerken en de watergangen op diepte houden.

De data voor de waterbouwkundige kunstwerken worden in 2020 en 2021 op orde gebracht. In 2020 wordt 350m1 aan beschoeiing vervangen.

In 2019 is bij een inspectie geconstateerd dat de kade langs het water vanaf het centrum Wassenaar naar de Wiegmanweg (kades Havenkanaal) in slechte staat verkeert. Alleen vervanging van de kade zorgt dat het risico van instorting op de korte en langere termijn wordt voorkomen. De aanpak van de zuidelijke kade tussen de Johan de Wittstraat en de Wiegmanweg is het meest urgent en wordt voorbereid in 2020.

De huidige waterkwaliteit loopt uiteen van matig tot redelijk, waarbij er geen middelen beschikbaar zijn gesteld om dit te optimaliseren.

Wegen
2016-2020

C

Circa 1,44 km2

Van het areaal voldoet 94% aan het kwaliteitsniveau C. Het uitgangspunt is om de functionaliteit en veiligheid van de wegen te waarborgen.

Wegmeubilair
2016-2020

C

Circa 16.065 stuks

Het waarborgen van de functionaliteit van verkeersborden, hekwerken en fietsvoorzieningen en palen is het uitgangspunt.

Uitdagingen en risico’s

Ontwikkelingen
Er is een groot aantal ontwikkelingen waar de gemeente invulling aan moet geven die een grote impact hebben op de leefomgeving en de daarbij behorende kapitaalgoederen. Zoals onder andere de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en de Omgevingswet. Het gebiedsgerichte werken is een eerste aanzet om bij werkzaamheden in de openbare ruimte integraal de afweging te maken hoe op deze ontwikkelingen ingespeeld kan worden.  

Integraal gebiedsgericht werken betekent dat wij in staat zijn alle aspecten die van invloed zijn op de leefomgeving te overzien en dat je met elkaar optrekt om de uitdagingen aan te gaan. Dit doen wij met bewoners, ondernemers, instellingen en ander partners in een gebied. Deze aanpak sluit daarmee aan bij de aankomende Omgevingswet.

Van een gebied worden de kansen en knelpunten in beeld gebracht, waarna transparant de afweging plaats vindt wat wel en niet wordt opgepakt. Het uitgangspunt is een fijne leefomgeving behouden of creëren. Door deze aanpak wordt ook inzichtelijk hoe het geld wordt ingezet om bij te dragen aan de verschillende doelen.

Nieuw Wassenaar en Polanenpark zijn de eerste wijken waar gestart wordt met integraal gebiedsgericht werken. Er is gekozen om met deze wijken te starten vanwege de onderhoudsopgave die er voor deze wijken is. Naast de gebieden die integraal gebiedsgericht worden opgepakt, blijven er ook onderhoudsopgaven die individueel worden uitgevoerd.  

Herijking beheerplannen
In 2020 worden de beheerplannen geactualiseerd. Hierin ligt onder andere de uitdaging om de beheerplannen aan te laten sluiten bij de Omgevingswet.  

In de grond-, weg- en waterbouw zijn de prijzen het afgelopen jaar met 15 tot 20 % gestegen. Het beheerareaal neemt geleidelijk toe door de uitbreiding met woningbouw. Dit is van invloed op de benodigde budgetten voor het areaal de komende jaren.

Budgettair kader

Tabel 26     Exploitatie

Kapitaalgoed        (x €1.000)

2020

2021

2022

2023

Toelichting

Bruggen

94

96

142

167

Reinigingen, schilderen, herstelwerkzaamheden en inspecties

Groen

1.291

1.149

1.149

1.149

Onderhoud beplanting, bomen, maaien gras, verwijderen onkruid en zwerfvuil, herstellen en vervanging van beplanting en bomen

Openbare verlichting

557

557

557

557

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Riolering

1.471

1.452

1.486

1.450

Reparaties, verhelpen storingen, reiniging en inspecties

Spelen

190

190

190

190

Veiligheidscontroles, reparaties en onderhoud

Tractie

311

342

379

378

Belastingen, verzekeringen, brandstof en onderhoud

Vastgoed

2.287

2.306

2.535

2.528

Dagelijks onderhoud, elektra, water

Verkeersregelinstallaties

117

127

127

127

Verhelpen storingen, reparaties, reinigen en schilderen

Water

293

345

346

356

Maaien en krozen, baggeren, reparaties beschoeiingen

Wegen

1.224

1.229

1.229

1.229

Herstelwerkzaamheden asfalt, bestrating, markeringen en inspecties

Wegmeubilair

76

76

76

76

Reinigen, herstellen en vervanging

De bedragen zijn inclusief dotatie voorziening en kapitaallasten, excl. interne uren

Tabel 27   Onttrekkingen voorzieningen

Kapitaalgoed                      (x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Bruggen

9

37

90

58

Openbare verlichting

184

116

158

184

Riolering

776

1.043

165

616

Spelen

95

145

140

165

Verkeersregelinstallaties

60

192

125

93

Water

95

110

65

155

Wegen

1.428

1.532

1.307

1.215

Tabel 28   Investeringen

Kapitaalgoed                     (x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Bruggen

50

-

-

85

Tractie

646

209

490

55

Verkeersregelinstallaties

105

-

-

-

Verduurzaming vastgoed

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Waterbouwkundige kunstwerken

75

50

10

30

Wegen

-

1.390

755

2.650

Kades Havenkanaal

2.000

-

-

-

Gemeentekantoor

1.000

700

-

-

Gymzaal Burmanlaan

1.586

-

-

-

Sporthal

-

7.411

-

-

Wassenaarse reddingsbrigade

540

-

-

-

De Molen

300

-

-

-

De Paauw

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

De Warenar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Renovatie Kievitschool (IHP)

-

970.000

-

-

Nieuwbouw en uitbreiding Kievitschool (IHP)

-

2.180.000

-

-

Uitbreiding Herenwegschool (IHP)

-

-

520.000

-

Wassenaarse Slag revitalisering

50.000

-

-

-

Beeldkwaliteit winkelhaak

350.000

-

-

-

Verbeteren fietsveiligheid Starrenburglaan

100.000

-

-

-

ga terug