Begroting 2020

Incidentele baten en lasten

OMSCHRIJVING

LASTEN

BATEN

bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

1. Veiligheid

Bijdrage VRH FLO

-21

2. Verkeer en vervoer

Geen dotatie VZ VRI

110

110

110

3. Economie

Bedrijven Investerings Zone

-75

-46

75

46

Beeldkwaliteit winkelhaak

-150

Bijdrage Kust en Stad

-60

-60

4. Onderwijs

Bestrijding onderwijsachterstanden

-89

-89

-89

89

89

89

5. Sport, cultuur en recreatie

Onderhoud groene rijksmonumenten

-33

33

Groene zone Valkenburg

-95

-95

Nationaal park Hollandse Duinen

-15

-15

-15

Onderhoud sportaccommodaties

-40

Laanstructuur Konijnenlaan

-110

Energiekosten Schulpwei

-16

-16

Ontdek Prins Frederiks Parkenroute

-10

6. Sociaal domein

Innovatiebudget Sociaal Domein

-50

-50

-50

Preventieve begeleiding statushouders

-75

-75

Beschermd wonen

-50

-50

Actieplan jeugd

-287

-287

-287

Taalniveau statushouders

-30

7. Volksgezondheid en milieu

Communicatie bronscheiding

-25

25

8. Wonen en bouwen

Woonvisieontwikkeling

-40

Invoering Omgevingswet

-472

Incidenteel beheerplan Vastgoed 2017-2020

-102

Totaal incidenteel

-1.736

-673

-331

0

222

135

89

0

Mutaties reserves

Dekking Reserve Grote Projecten

276

126

15

Dekking Reserve Sociaal Domein

462

462

337

Dekking Reserve Vergroten concurrentiekracht

60

60

Dekking Reserve Invoering omgevingswet

472

Totaal incidenteel

-1.736

-673

-331

0

1.492

783

441

0

Saldo incidentele baten en lasten

-244

110

110

ga terug