Begroting 2020

Toelichting meerjarenperspectief

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

("-"=nadeel/"+"=voordeel)

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

42.211

-13.357

28.854

42.689

-13.451

29.238

41.948

-13.306

28.642

42.316

-13.302

29.014

P1 Veiligheid

66

-2.932

-2.866

66

-3.002

-2.936

66

-3.006

-2.940

66

-3.006

-2.940

P2 Verkeer en vervoer

362

-3.784

-3.422

362

-3.773

-3.410

362

-3.822

-3.460

362

-3.956

-3.594

P3 Economie

1.263

-608

656

1.234

-430

804

1.189

-339

850

1.189

-339

850

P4 Onderwijs

273

-2.275

-2.001

274

-2.228

-1.954

274

-2.300

-2.026

184

-2.293

-2.108

P5 Sport, cultuur en recreatie

506

-6.542

-6.036

473

-6.136

-5.663

473

-6.320

-5.846

469

-6.286

-5.817

P6 Sociaal Domein

6.362

-20.751

-14.389

6.362

-20.684

-14.323

6.362

-20.488

-14.126

6.362

-20.148

-13.786

P7 Volksgezondheid en milieu

7.178

-7.909

-732

7.374

-8.093

-720

7.374

-8.121

-747

7.374

-8.080

-706

P8 Wonen en bouwen

1.282

-2.198

-916

1.253

-1.747

-495

1.253

-1.725

-473

1.253

-1.725

-473

Saldo van baten en lasten

59.502

-60.356

-853

60.086

-59.545

541

59.300

-59.427

-128

59.574

-59.136

439

Mutaties reserves

P0 Bestuur en ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P3 Economie

210

0

210

60

0

60

0

0

0

0

0

0

P4 Onderwijs

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

126

0

126

126

0

126

15

0

15

0

0

0

P6 Sociaal Domein

462

0

462

462

0

462

337

0

337

0

0

0

P7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

472

0

472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

1.270

0

1.270

648

0

648

352

0

352

0

0

0

Resultaat

60.773

-60.356

417

60.734

-59.545

1.189

59.652

-59.427

225

59.574

-59.136

439

Per saldo geeft 2020 na mutaties over de reserves een resultaat te zien van € 417.000 voordelig.

Mutaties op de reserves conform eerdere besluitvorming tot en met de Kadernota 2020 worden niet toegelicht.
De volgende reservemutaties worden met de voorliggende begroting besloten en zijn reeds verwerkt in bovenstaand overzicht:

  • onttrekking uit de reserve Grote projecten van € 16.000 in 2020 en 2021 voor tegemoetkoming beheerder sporthal De Schulpwei in de energiekosten;
  • onttrekking uit de reserve Invoering Omgevingswet van € 472.000 in 2020 voor kosten invoering van deze wet;
  • onttrekking uit de reserve sociaal domein van € 287.000 in 2020, 2021 en 2022 voor kosten budgetten jeugdzorg.

De resultaten na bestemming zijn inclusief incidentele baten en lasten. Om de structurele sluitendheid van de (meerjaren)begroting te berekenen worden de resultaten geschoond voor de factor 'incidenteel'.

Incidentele baten en lasten
Om te kunnen beoordelen of de begroting structureel in evenwicht is, dat wil zeggen structurele lasten worden door structurele baten afgedekt, dienen de incidentele baten en lasten inzichtelijk te worden gemaakt.

 

LASTEN

BATEN

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2020

2021

2022

2023

Programma 0 - Bestuuur en ondersteuning

0

Programma 1 - Veiligheid

-21

Programma 2 - Verkeer en vervoer

110

110

110

Programma 3 - Economie

-285

-106

75

46

Programma 4 - Onderwijs

-89

-89

-89

89

89

89

Programma 5 - Sport, cultuur en recreatie

-319

-126

-15

33

Programma 6 - Sociaal domein

-493

-462

-337

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu

-25

25

Programma 8 - Wonen en bouwen

-512

Incidenteel beheerplan Vastgoed 2017-2020

-102

Totaal incidenteel

-1.736

-673

-331

0

222

135

89

0

Mutaties reserves

1.270

648

352

Totaal incidenteel

-1.736

-673

-331

0

1.492

783

441

0

Saldo incidentele baten en lasten

-244

110

110

Zie voor een nadere specificatie Bijlage Incidentele baten en lasten.

Presentatie structureel begrotingssaldo

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

                    417

                 1.189

                  225

                     439

Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

                       -   

                       -   

                     -   

                        -   

Begrotingssaldo  

                   417

                1.189

                 225

                    439

Waarvan incidentele dekking uit reserves

                 1.270

                    648

                  352

                        -   

Waarvan incidentele baten

                    222

                    135

                    89

                        -   

Waarvan incidentele lasten

                -1.736

                   -673

                 -331

                        -   

Saldo incidentele posten

                 -244

                   110

                 110

                       -   

Structureel begrotingssaldo

                   661

                1.079

                 115

                    439

Wassenaar heeft een reëel en structureel sluitende begroting, er is sprake van een voordelig structureel saldo.

Omdat we rekening moeten houden met enkele mogelijk nadelige ontwikkelingen in de toekomst willen we het positieve saldo van de begroting op een stelpost in de begroting zetten. We kunnen daar toekomstige nadelen (gedeeltelijk) mee opvangen. Te denken valt aan:

  • De gevolgen van de herziening van het gemeentefonds vanaf 2021;
  • De doorwerking van de CAO-ontwikkelingen in de begrotingen van de gemeenschappelijke
  • regelingen;
  • Onzekerheid omtrent de tegemoetkoming van het rijk op het punt van jeugdzorg;
  • Opstellen nieuwe beheerplannen openbare ruimte;
  • Ontwikkeling van de Paauw en de Warenar.

Door het vormen van een stelpost kunnen we eventuele tegenvallers in de toekomst beter opvangen.

ga terug