Begroting 2020

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Tabel 43

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

1a Waarde woningen eigenaren

-5.636.629

-5.636.629

-5.636.629

-5.636.629

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-658.610

-658.610

-658.610

-658.610

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-517.843

-517.843

-517.843

-517.843

Subtotaal

-6.813.082

-6.813.082

-6.813.082

-6.813.082

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de

uitkeringsfactor niet van toepassing is.

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

3a Eén-ouder-huishoudens

613.847

621.160

584.630

586.404

3b Huishoudens

1.081.562

1.081.924

1.082.648

1.108.359

3c Eenpersoonshuishoudens

187.308

187.925

187.780

187.562

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

10.554

10.928

10.928

10.922

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

54.424

56.258

56.258

56.223

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

58.955

60.986

60.986

60.949

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

417.026

420.026

384.165

384.369

3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

535.655

536.140

487.634

486.574

3i-2 Medicijngebruik met drempel

1.290.739

1.311.811

1.311.495

1.310.921

3j Bedden

14.788

15.329

15.329

15.329

4a Inwoners: jongeren < 18 jaar

4.049.249

4.042.153

3.808.762

3.799.616

4b Inwoners < 65 jaar

79.150

82.015

81.922

81.821

5 Inwoners: ouderen > 64 jaar

692.395

708.792

724.722

740.771

5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

63.165

64.935

69.802

74.060

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

601

647

642

642

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

207

223

229

235

7 Lage inkomens

83.183

83.570

83.875

84.180

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.030.715

1.039.306

1.045.193

1.050.447

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

31.332

32.758

33.015

33.221

7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

93.029

97.213

97.935

98.502

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

83.695

87.508

88.207

88.768

7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

134.852

135.008

122.794

122.528

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

-1.374.052

-1.384.509

-1.267.178

-1.298.972

7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

-1.405.523

-1.415.632

-1.294.755

-1.295.429

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

22.633

23.545

23.601

23.641

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

67.256

69.934

70.070

70.156

7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

60.591

63.038

63.196

63.308

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

851.434

832.229

844.321

862.104

8b Loonkostensubsidie

5.827

5.827

5.827

5.827

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

83.273

85.142

77.670

79.098

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

201.189

206.542

188.887

188.986

8e Re-integratie klassiek

207.788

207.688

207.597

207.510

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

91.484

90.712

91.198

91.913

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

707.147

712.956

663.191

663.238

11c-2 Wajong

144.264

145.106

144.906

144.613

12 Minderheden

305.520

305.539

305.539

305.539

13 Klantenpotentieel lokaal

949.229

950.330

950.769

951.668

14 Klantenpotentieel regionaal

115.043

115.687

116.112

116.513

15e Leerlingen VO

558.418

558.418

558.418

558.418

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-38.370

-38.669

-35.372

-35.391

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-50.190

-50.571

-46.257

-46.282

16 Oppervlakte land

210.802

210.802

210.802

210.802

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

138.053

138.053

138.053

138.053

19 Oppervlakte binnenwater

6.650

6.650

6.650

6.650

1e OZB waarde niet-woningen

158.810

158.810

158.810

158.810

2 Inwoners

4.231.938

4.234.805

4.241.657

4.246.360

20 Oppervlakte buitenwater

21.408

21.408

21.408

21.408

21 Oppervlakte bebouwing

86.439

86.439

86.439

86.439

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

404.723

404.723

404.723

404.723

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

299.238

299.238

299.238

299.238

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

24.400

24.400

24.400

24.400

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

30.740

30.740

30.740

30.740

24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv sep.circ. 2016)

704.368

704.596

705.052

705.851

25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv sep.circ. 2016) * bodemfactor woonkernen

627.409

627.612

628.018

628.729

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

50.758

50.758

50.758

50.758

31a ISV (a) stadsvernieuwing

4.444

4.444

4.444

4.444

31b ISV (b) herstructurering

1.629

1.629

1.629

1.629

32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)

1.065.348

1.064.953

1.066.729

1.069.748

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

33.718

33.718

33.718

33.718

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

83.399

83.424

83.481

83.579

36 Meerkernigheid

18.140

18.140

18.140

18.140

36a Kernen met 500 of meer adressen

60.290

60.318

60.311

60.302

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

29.757

29.757

29.757

29.757

38 Bedrijfsvestigingen

244.989

244.989

244.989

244.989

39 Vast bedrag

249.615

250.071

250.071

250.062

Subtotaal

20.896.460

20.950.404

20.806.712

20.848.188

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2020

2021

2022

2023

Uitkeringsfactor

1,606

1,607

1,612

1,628

Subtotaal (B x C (=uf))

33.559.715

33.667.299

33.540.420

33.940.850

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de

uitkeringsfactor niet van toepassing is.

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

-17.911

-17.911

-17.911

-17.911

Subtotaal

-17.911

-17.911

-17.911

-17.911

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de

uitkeringsfactor niet van toepassing is.

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

71 Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches (DU)

61.200

0

0

0

170 Decentralisatie prov.taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

57.885

57.885

57.885

57.885

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

39.392

39.392

39.392

39.392

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

99.061

99.061

99.061

99.061

262 Schulden en armoede (DU)

21.200

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)

30.364

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

309.102

196.338

196.338

196.338

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2020

2021

2022

2023

260 Participatie (IU)

942.903

938.371

938.816

947.953

261 Voogdij/18+ (IU)

496.892

496.892

496.892

496.892

Subtotaal

1.439.795

1.435.263

1.435.708

1.444.845

Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker

2020

2021

2022

2023

Vrijval onderuitputting BCF cf 2017

40.000

40.000

40.000

40.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders

82.950

82.950

82.950

82.950

Jeugdhulp, extra middelen voortgezet na 2021

277.647

280.403

Subtotaal

122.950

122.950

400.597

403.353

Totaal

28.600.569

28.590.857

28.742.070

29.154.393

Functie 921 Gemeentefonds

27.160.774

27.155.594

27.306.362

27.709.548

Functie 923 Sociaal Domein

1.439.795

1.435.263

1.435.708

1.444.845

ga terug