Begroting 2020

Nieuw beleid per programma

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Tractie

-31

-141

-178

-191

Gemeentekantoor

-180

-180

De Paauw

Programma 1 Veiligheid

WRB strandpost

-66

-66

-66

Programma 2 Verkeer en vervoer

Wassenaarse Slag revitalisering

-2

-2

-2

Herinrichting Rozenweg verleggen fietspad

-3

-3

-3

-3

Verbeteren fietsveiligheid Starrenburglaan

-3

-3

-3

Beheerplannen openbare ruimte

Programma 3 Economie

Beeldkwaliteit Winkelhaak

-150

Winkelhaak

-4

-4

-15

-15

Programma 4 Onderwijs

Integraal Huisvestings Plan

-106

Gymzaal Burmanlaan

-45

-110

-110

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Nationaal park Hollandse Duinen

-15

-15

-15

Bibliotheek inzetten voor doelen Sociaal Domein

-100

-100

-100

Sporthal

-388

-388

Veiligheidsmaatregelen molen

-21

-21

-21

Kades Havenkanaal

-50

-50

-50

De Warenar

Totaal 4: Totaal nieuw beleid

-203

-450

-1.131

-1.235

ga terug