Begroting 2020

Investeringen

Investeringsoverzicht begroting 2020-2023 Wassenaar

Nr.

Onderwerp

Omschrijving

Investeringsbedragen

 per jaar

2020

2021

2022

2023

1

Verkeer

Bruggen

50.000

85.000

2

Verkeer

Verkeerslichtinstallaties

105.000

3

Verkeer

Wegen

1.390.000

755.000

2.650.000

4

Water

Water

75.000

50.000

10.000

30.000

5

IHP

Renovatie Kievietschool

970.000

6

IHP

Nieuwbouw en utbreiding Kievietschool

2.180.000

7

IHP

Uitbreiding Herenwegschool

520.000

8

Sportaccommodaties

Gymzaal Burmanlaan

1.586.000

9

Sportaccommodaties

Sporthal

7.411.000

10

Verkeer

Wassenaarse Slag revitalisering

50.000

11

Gebouwen

WRB strandpost

540.000

12

Gebouwen

Veiligheidsmaatregelen molen

300.000

13

Economische zaken

Beeldkwaliteit Winkelhaak

350.000

14

Verkeer

Verbeteren fietsveiligheid Starrenburglaan

100.000

15

Water

Herstel kades Havenkanaal

2.000.000

16

Tractie

Vervanging auto's

646.400

209.000

489.600

54.500

17

Gebouwen

Gemeentekantoor

1.000.000

700.000

Totaal

6.802.400

12.910.000

1.774.600

2.819.500

Voor 2020 en verder zijn alleen investeringen opgenomen die zijn vastgesteld met de beheerplannen OGB en met investeringsprogramma uit de kadernota 2020. De lasten daarvan zijn al in de meerjarenbegroting voorzien.
Met het vaststellen van de programmabegroting stelt de gemeenteraad op grond van de BBV en artikel 4 lid 2 van de financiële verordening € 6.802.400 aan kredieten beschikbaar. Het is volgens de financiële verordening aan de raad om te bepalen van welke nieuwe investeringen hij op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie wil ontvangen.

ga terug