Begroting 2020

Recapitulatie

Recapitulatie

Tabel 4

Programma's

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2020

2021

2022

2023

"-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

  P0 Bestuur en ondersteuning

485

-3.628

-3.143

501

-3.531

-3.031

473

-3.301

-2.827

434

-3.172

-2.738

  P1 Veiligheid

66

-2.932

-2.866

66

-3.002

-2.936

66

-3.006

-2.940

66

-3.006

-2.940

  P2 Verkeer en vervoer

362

-3.784

-3.422

362

-3.773

-3.410

362

-3.822

-3.460

362

-3.956

-3.594

  P3 Economie

105

-608

-502

76

-430

-354

31

-339

-308

31

-339

-308

  P4 Onderwijs

273

-2.275

-2.001

274

-2.228

-1.954

274

-2.300

-2.026

184

-2.293

-2.108

  P5 Sport, cultuur en recreatie

506

-6.542

-6.036

473

-6.136

-5.663

473

-6.320

-5.846

469

-6.286

-5.817

  P6 Sociaal Domein

6.362

-20.751

-14.389

6.362

-20.684

-14.323

6.362

-20.488

-14.126

6.362

-20.148

-13.786

  P7 Volksgezondheid en milieu

7.178

-7.909

-732

7.374

-8.093

-720

7.374

-8.121

-747

7.374

-8.080

-706

  P8 Wonen en bouwen

1.282

-2.198

-916

1.253

-1.747

-495

1.253

-1.725

-473

1.253

-1.725

-473

  Totaal programma's

16.619

-50.627

-34.008

16.740

-49.626

-32.886

16.667

-49.422

-32.755

16.535

-49.006

-32.471

Algemene dekkingsmiddelen

42.831

-454

42.377

43.294

-454

42.840

42.580

-454

42.126

42.988

-454

42.533

Overhead

52

-9.262

-9.210

52

-9.453

-9.401

52

-9.539

-9.486

52

-9.663

-9.611

Heffing vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

-13

-13

0

-13

-13

0

-13

-13

0

-13

-13

Saldo van baten en lasten

59.502

-60.356

-853

60.086

-59.545

541

59.300

-59.427

-128

59.574

-59.136

439

Mutaties reserves

1.270

0

1.270

648

0

648

352

0

352

0

0

0

Geraamde resultaat

60.773

-60.356

417

60.734

-59.545

1.189

59.652

-59.427

225

59.574

-59.136

439

* De Algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.61, 0.62, 0.64, 0.7, 0.8 exclusief het bedrag voor onvoorzien en taakveld 3.4 Toeristenbelasting), de overhead (taakveld 0.4), de heffing vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) en het bedrag voor onvoorzien (taakveld 0.8 alleen bedrag onvoorzien) zijn in deze tabel apart zichtbaar gemaakt en met regels onder het totaal van programma's opgenomen. De bedragen van deze taakvelden horen bij programma 0 en zijn in deze tabel anders dan in de overige tabellen in deze begroting in mindering gebracht op de bedragen in te tabelregel van programma 0.

ga terug