Begroting 2020

Overzicht baten en lasten per taakveld

Programma:P0 Bestuur en ondersteuning

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

0.1 Bestuur

0

-2.052.205

-2.052.205

0.2 Burgerzaken

388.477

-799.244

-410.767

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

96.889

-549.853

-452.964

0.4 Overhead

52.141

-9.261.806

-9.209.665

0.5  Treasury

782.000

-29.672

752.328

0.61 OZB Woningen

7.359.931

-259.957

7.099.974

0.62 OZB Niet-Woningen

2.720.431

-60.483

2.659.948

0.64 Belastingen overig

2.210.707

-104.045

2.106.662

0.7  Alg uitk. & ov. uitk. gemeentefonds

28.599.946

0

28.599.946

0.8  Overige baten en lasten

0

-239.482

-239.482

0.9  Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten programma

42.210.522

-13.356.747

28.853.775

Programma:P1 Veiligheid

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

0

-2.122.731

-2.122.731

1.2 Openbare orde en veiligheid

66.218

-809.482

-743.264

Saldo van baten en lasten programma

66.218

-2.932.213

-2.865.995

Programma:P2 Verkeer en vervoer

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

198.164

-3.533.575

-3.335.411

2.2 Parkeren

137.554

-235.608

-98.054

2.3 Recreatieve havens

26.536

-4.000

22.536

2.5 Openbaar vervoer

0

-10.737

-10.737

Saldo van baten en lasten programma

362.254

-3.783.920

-3.421.666

Programma:P3 Economie

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

3.1 Economische ontwikkeling

0

-390.989

-390.989

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

0

0

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

105.282

-95.991

9.291

3.4 Economische promotie

1.157.927

-120.539

1.037.388

Saldo van baten en lasten programma

1.263.209

-607.519

655.690

Programma:P4 Onderwijs

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

4.1 Openbaar basisonderwijs

0

-32.023

-32.023

4.2 Onderwijshuisvesting

0

-789.958

-789.958

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

273.431

-1.452.780

-1.179.349

Saldo van baten en lasten programma

273.431

-2.274.761

-2.001.330

Programma:P5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

10.296

-536.951

-526.655

5.2 Sportaccommodaties

165.294

-1.155.437

-990.143

5.3 Cultuurpresentatie,-prod.en-particip

38.208

-353.799

-315.591

5.4 Musea

0

-11.576

-11.576

5.5 Cultureel erfgoed

9.050

-239.286

-230.236

5.6 Media

134.325

-640.911

-506.586

5.7 Openbaar groen, (openlucht)recreatie

148.683

-3.604.300

-3.455.617

Saldo van baten en lasten programma

505.856

-6.542.260

-6.036.404

Programma:P6 Sociaal Domein

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

60.155

-1.452.132

-1.391.977

6.2  Wijkteams

0

-529.334

-529.334

6.3  Inkomensregelingen

6.065.179

-8.106.808

-2.041.629

6.4  Begeleide participatie

0

-1.018.107

-1.018.107

6.5  Arbeidsparticipatie

0

-1.295.328

-1.295.328

6.6  Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

-886.978

-886.978

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

236.500

-2.688.032

-2.451.532

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

-3.380.132

-3.380.132

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

-125.816

-125.816

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

0

-1.268.345

-1.268.345

Saldo van baten en lasten programma

6.361.834

-20.751.012

-14.389.178

Programma:P7 Volksgezondheid en milieu

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

7.1 Volksgezondheid

0

-1.784.896

-1.784.896

7.2 Riolering

2.674.586

-1.859.024

815.562

7.3 Afval

4.446.338

-3.491.321

955.017

7.4 Milieubeheer

0

-638.513

-638.513

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

56.682

-135.727

-79.045

Saldo van baten en lasten programma

7.177.606

-7.909.481

-731.875

Programma:P8 Wonen en bouwen

Begroting 2020

Begroting 2020

Begroting 2020

Saldo van baten en lasten per taakveld

Baten

Lasten

Saldo

8.1 Ruimtelijke ordening

0

-999.248

-999.248

8.2 Grondexploitatie (niet bedr.terrein)

0

-16.368

-16.368

8.3 Wonen en bouwen

1.281.545

-1.182.267

99.278

Saldo van baten en lasten programma

1.281.545

-2.197.883

-916.338

Reserves

Onttrekking

Toevoeging

Mutaties

P0 Bestuur en ondersteuning

0

0

0

P2 Verkeer en vervoer

0

0

0

P3 Economie

210.000

0

210.000

P4 Onderwijs

0

0

0

P5 Sport, cultuur en recreatie

126.000

0

126.000

P6 Sociaal Domein

462.228

0

462.228

P7 Volksgezondheid en milieu

0

0

0

P8 Wonen en bouwen

472.000

0

472.000

Mutaties reserves

1.270.228

0

1.270.228

Resultaat

Baten

Lasten

Saldo

Geraamde resultaat

60.772.703

-60.355.796

416.907

ga terug