Begroting 2020

Meerjarenbeeld 2020-2023

Tabel 36   meerjarenbeeld                                   (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Vastgestelde programmabegroting 2019-2022 incl amendement

155

1.361

125

557

Totaal door de raad vastgestelde begrotingswijzingen 2019

-29

-132

-116

-170

1a. Voorjaarsnota 2019 structurele doorwerking

-399

-250

-250

-254

1b. Totaal wijzigingen Kadernota incl nieuw beleid (5.)

-288

-490

-1.135

-1.402

Uitgangssaldo begroting 2020-2023

-562

489

-1.375

-1.269

2a. Jeugdzorg Kadernota

-624

-624

-903

-616

2b. Stelpost Uitkomst onderzoek Jeugdzorg

278

280

2c. Onttrekking reserve sociaal domein inclusief personeelskosten PvA jeugd

287

287

287

3. Meicirculaire 2019

170

18

-115

-36

4. CAO ontwikkeling 6,25%

2

-197

-197

-197

Diverse kleine aanpassingen

10

7

7

7

Begrotingstekort vóór bezuinigingen

-717

-20

-2.019

-1.831

Totaal bezuinigingen en inkomstenverhogingen

532

615

638

668

Invoeren restwaardesystematiek bij afschrijvingen

601

594

665

661

OZB dekking voor investeringsplan

0

0

941

941

Totaal Bezuinigingen  

1.134

1.209

2.243

2.270

BEGROTINGSSALDO 2020-2023

417

1.189

225

439

w.v. Incidenteel

-244

110

110

w.v. Structureel

661

1.079

115

439

1. Wijzigingen als gevolg van de Voorjaarsnota 2019 en de Kadernota 2020
In de raadsvergaderingen van juli zijn de Voorjaarsnota 2019 en de Kadernota 2020 besproken. Waar de Voorjaarsnota een analyse geeft van de afwijkingen die optreden door de begrotingsuitvoering 2019, vormt de Kadernota een vooruitblik vanaf 2020. Uit de Kadernota komen diverse autonome wijzigingen voort. Met het oog op de leesbaarheid van de begroting wordt voor een analyse van deze verschillen verwezen naar de Kadernota.

2. Jeugdzorg Kadernota/Stelpost Uitkomst onderzoek Jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten volgens de Jeugdwet verantwoordelijk voor een aantal taken op het gebied van jeugdhulp. Landelijk is er vanaf het begin van de decentralisatie een tendens zichtbaar van oplopende kosten. Ook in de gemeente Wassenaar zijn de kosten van jeugdhulp aanzienlijk toegenomen. Omdat nog veel onduidelijk is, kan er nog geen reëel en sluitend beeld worden opgesteld en is een voorlopige inschatting gemaakt van de te verwachten kosten.
Voor 2022 en 2023 was nog geen rekening gehouden met een mogelijke rijksbijdrage. Inmiddels is er een richtlijn verschenen van de VNG waarin wordt toegestaan om de raming door te trekken tot en met 2023.

3. Meicirculaire 2019
Op 31 mei 2019 is de Meicirculaire 2019 van het Gemeentefonds gepubliceerd. De gevolgen van deze circulaire zijn met uw raad gecommuniceerd door middel van een informatiebrief. Met ingang van 2020 zorgt een aantal factoren voor een afnemend bruto voordeel van € 473.000 in 2020 tot een bruto nadeel van € 13.000 in 2023. De netto ontwikkeling is verwerkt in het meerjarenperspectief van de begroting en resulteert in een voordeel voor 2020 van € 170.000 dat terugloopt naar een nadeel van € 36.000 in 2023, voornamelijk als gevolg van het wegvallen van de extra middelen Jeugdhulp vanaf 2022.

4. CAO ontwikkelingen
In de Kadernota was rekening gehouden met een stijging van de CAO-lonen met 5%. Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat is hoger uitgevallen, namelijk 6,25%. In totaal leidt dit tot een verhoging van de salarissen van ongeveer € 179.000 vanaf 2021. In 2019 en 2020 zijn de bedragen lager doordat de verhoging geleidelijk wordt ingevoerd.

5. Nieuw beleid

Tabel  37 Specificatie nieuw beleid (bedragen x € 1.000,  -/- is nadeel)

2020

2021

2022

2023

5.   Nieuw beleid 

5a. STRUCTUREEL NIEUW BELEID

5a1. Bibliotheek inzetten voor doelen sociaal domein (dekking BUIG)

-100

-100

-100

5a2. Integraal Huisvestings Plan

-106

5a3. Gymzaal Burmanlaan

-45

-110

-110

5a4. Sporthal

-388

-388

5a5. Wassenaarse Slag revitalisering

-2

-2

-2

5a6. Beheerplannen openbare ruimte

5a7. WRB strandpost

-66

-66

-66

5a8. Veiligheidsmaatregelen molen

-21

-21

-21

5a9. Winkelhaak

-4

-4

-15

-15

5a10. Herinrichting Rozenweg verleggen fietspad

-3

-3

-3

-3

5a11. Verbeteren fietsveiligheid Starrenburglaan

-3

-3

-3

5a12. Kades Havenkanaal

-50

-50

-50

5a13. Tractie

-31

-141

-178

-191

5a14. Gemeentekantoor

-180

-180

5a15. De Paauw

5a16. De Warenar

5b. INCIDENTEEL NIEUW BELEID

5b1. Nationaal park Hollandse Duinen

-15

-15

-15

5b2. Beeldkwaliteit Winkelhaak

-150

Totaal structureel nieuw beleid

-38

-435

-1.116

-1.235

Totaal incidenteel nieuw beleid

-165

-15

-15

0

Totaal 5: Totaal nieuw beleid

-203

-450

-1.131

-1.235

Dekking uit Reserve ondersteuning grote projecten (incidenteel)

165

15

15

Dekking al aanwezig in begroting (structureel)

10

190

190

190

Totaal 5: Totaal dekking nieuw beleid

175

205

205

190

5a. STRUCTUREEL NIEUW BELEID
5a1. Bibliotheek inzetten voor doelen sociaal domein
De bibliotheek zet zich steeds meer in  als plek voor participatie. Derhalve zijn de bezuinigingen op het sociaal domein structureel ingezet op de BUIG-gelden en niet meer op de bibliotheek. De subsidiestructuur zal wel veranderen.

Dekking
Gezien het grote  belang van de functie van de bibliotheek binnen het sociale domein en vooral binnen de participatiewet, willen we € 100.000 van de ruimte binnen de BUIG-gelden per 2020 structureel inzetten om de bezuiniging op de bibliotheek ongedaan te maken.

5a2. Integraal Huisvestings Plan
Voor deze collegeperiode worden de voorzieningen voor de Kievietschool en de Herenwegschool aangemerkt als noodzakelijk. Voor deze voorzieningen zal de komende periode een voorstel aan de raad worden aangeboden.

5a3. Gymzaal Burmanlaan
De gesloopte gymzaal aan de Burmanlaan wordt vervangen door een uitdagende gymzaal met moderne sportvoorzieningen voor het bewegingsonderwijs. Ingebruikname daarvan is - afgezien van onvoorziene omstandigheden - voorzien in 2020. De investeringskosten zijn begroot op maximaal € 1.586.000 inclusief btw en duurzaamheidsmaatregelen. Met het in juli 2019 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor de realisatie van de gymzaal worden o.a. de jaarlijkse lasten in kaart gebracht.

5a4. Sporthal
Sporthal De Schulpwei en de tennishal van De Kieviten zijn aan het einde van hun technische levensduur. Hiervoor in de plaats zal één nieuwe, duurzame combisporthal aan de Dr. Mansveltkade worden gerealiseerd. Hiermee wordt een geweldige kwaliteitsimpuls gegeven aan de binnensportfaciliteiten van de gemeente Wassenaar. De combisporthal zal naar verwachting in 2021 worden opgeleverd.
De investeringskosten zijn begroot op maximaal € 7.411.000 inclusief btw en duurzaamheidsmaatregelen. Met het in juli 2019 beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor de realisatie van de combisporthal worden o.a. de jaarlijkse lasten in kaart gebracht en zal duidelijk worden hoe en door wie de exploitatie en het beheer zal plaatsvinden.

5a5. Wassenaarse Slag revitalisering
Het gaat hier om aanpassingen aan de toegang tot het strand.

5a6. Beheerplannen openbare ruimte
Conform de vastgestelde beheerplannen moet de jaarschijf 2023 worden opgenomen in de meerjarenbegroting. De kapitaallasten hiervan drukken vanaf 2024 op de exploitatie.

5a7. WRB strandpost
De huisvesting van de Wassenaarse Reddingsbrigade is aan vervanging toe, dit vraagt een investering van € 540.000.

5a8. Veiligheidsmaatregelen molen
Bij de molen zijn er knelpunten met betrekking tot optrekkend vocht en de renovatie van de romp. Om de molen open te kunnen blijven stellen voor publiek zijn er maatregelen nodig van € 150.000.  

5a9. Winkelhaak
In het coalitieakkoord is het voornemen opgenomen om te investeren in het centrum en de winkelhaak. De uitwerking van het opgestelde beeldkwaliteitsplan bestaat uit een inrichtingsplan om een eenduidige uitstraling in het centrum te verkrijgen (vervangen verharding en straatmeubilair), uitbreiding fietsenstallingen op straat, realiseren van een openbare toiletvoorziening en dergelijke.  

5a10. Herinrichting Rozenplein verleggen fietspad
Voor het Rozenplein wordt door middel van verkeersregelaars onderzocht of het wegleiden van fietsers van de rotonde, waardoor zowel de doorstroming naar de N44 als de verkeersveiligheid verbetert. Om het fietsverkeer structureel om te leiden via een veilige en effectieve route is een aanpassing van de openbare ruimte noodzakelijk. Een grove indicatie van de kosten komt neer op een bedrag van € 100.000.

5a11. Verbeteren fietsveiligheid Starrenburglaan
Vanuit het coalitieakkoord is de wens uitgesproken om de veiligheid van de  fietspaden aan de Starrenburglaan en Duingebied te verbeteren.

5a12. Kades Havenkanaal
Aan de kades zijn binnen drie jaar maatregelen noodzakelijk die niet zijn begroot. Er is een totale investering nodig van € 2 miljoen.

5a13. Tractie
Gezien de levensduur van de huidige voertuigen is vervanging noodzakelijk.
In het investeringsbedrag is uitgegaan van verduurzaming van het wagenpark en een investering over drie jaar.

5a14. Gemeentekantoor
Het groot onderhoud aan het gemeentekantoor is al meerdere jaren tot het minimale beperkt. Het pand heeft daardoor achterstand in het onderhoud. De grondslag voor de raming is € 1,5 miljoen voor groot onderhoud op basis van eerste indicatieraming van een extern bureau. Het uitgangspunt is het voortzetten van het huidige gebruik waarbij innovaties, verduurzaming en gewijzigde wetgeving zijn meegenomen. Een indicatie is dat er circa twee ton aan uiteenlopende facilitaire zaken benodigd zijn zoals schilderen, lampen en keukenapparatuur. 

5a15. De Paauw
Om De Paauw geheel in oude glorie te herstellen zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk. Een besluit hieronder kan pas genomen worden als er duidelijkheid is over de toekomstige bestemming. Een voorstel hiervoor wordt dit najaar aan de raad aangeboden.

5a16. De Warenar
Er wordt gewerkt aan een toekomstbestendig plan voor de Warenar. Tot die tijd is het niet mogelijk een reële inschatting op te nemen van het benodigde investeringsbedrag.

5b. INCIDENTEEL NIEUW BELEID
5b1. Nationaal park Hollandse Duinen
Dit voorstel sluit aan op eerdere politieke besluitvorming en is een antwoord op eerder gecreëerde verwachtingen. De verkiezing van “mooiste natuurgebied van Nederland” heeft ertoe geleid dat Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD) zich de komende jaren mag ontwikkelen tot een Nationaal Park van Wereldklasse. Wassenaar is partner van NPHD en vormt als ‘Landgoed aan zee’ een belangrijk onderdeel van het gebied. NPHD draagt bij aan de bestaande waarden van natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie. Deze waarden worden versterkt door ze expliciet te maken (via verhalen) en door natuur- en recreatiegebieden met elkaar te verbinden waar dat nu ontbreekt.
Betrokken partijen werken aan de realisatie van het Nationaal Park waarbij voor 2020, 2021 en 2022 jaarlijks € 15.000 nodig is voor:

  • Project- en procesmanagement;
  • Digitale en fysieke zichtbaarheid van het gebied waarvoor een merkstrategie de basis zal zijn;
  • Een ondernemersnetwerk dat verder uitgebouwd wordt en het gedachtegoed van Hollandse Duinen uitdraagt;
  • Het aantrekken van financiële middelen (subsidies/fondsen).

Dekking
Voorgesteld wordt om de kosten hiervan te dekken uit de reserve ondersteuning grote projecten.

5b2. Beeldkwaliteit Winkelhaak
Op 22 januari 2019 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Centrum Wassenaar als streefbeeld voor toekomstige ontwikkelingen vastgesteld. Aansluitend hierop is een projectgroep bestaande uit pandeigenaren, winkeliers, het centrummanagement, inwoners en de gemeente gestart met de uitvoering van het beeldkwaliteitsplan. Om te zorgen dat de investeringen, die gepland staan in de periode vanaf 2021, daadwerkelijk gaan bijdragen aan een toekomstbestendig en aantrekkelijk centrum wordt in de periode 2019/2020 gewerkt aan een inrichtingsplan, stimuleringsmaatregelen voor pandeigenaren en voorbereidende werkzaamheden. Aanvullend op het startbudget van € 25.000 in 2019 is in 2020 een bedrag van € 50.000 noodzakelijk voor het uitwerken van het plan en het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden. Voor het stimuleren van pandeigenaren wordt naar succesvoorbeeld van diverse gemeenten een gevelfonds subsidie voor pandeigenaren ingesteld. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 gewenst.

Dekking
Voorgesteld wordt om de kosten hiervan te dekken uit de reserve ondersteuning grote projecten.

ga terug