Begroting 2020

Subsidies

Rapportage subsidies 2019
De  rapportage over de beschikte subsidies 2019 is onderstaand opgenomen.

1.2

openbare orde en veiligheid

 toegekende subsidie 2019

Omschrijving

Stichting Halt

                8.091

Xtra Plus Bemiddeling

                7.057

             15.148

3.1

economische ontwikkeling

 toegekende subsidie 2019

Omschrijving

Stichting Centrum Management Wassenaar

              15.000

             15.000

4.3

onderwijsbeleid en leerlingzaken

 toegekende subsidie 2019

Omschrijving

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar - onderwijsbegeleiding

                323.762

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar  - VVE

              35.000

          358.762

5.1

sportbeleid en activering

 toegekende subsidie 2019

Omschrijving

gelden sportnota stelpost

              13.000

Sportvereniging Snel en lenig (jeugdledensubsidie)

                2.873

Tennispark De Oude Eik (jeugdledensubsidie)

                3.228

W.Z.K. Zwemmen (jeugdledensubsidie)

                3.191

Tennisclub Park Marlot (jeugdledensubsidie)

                1.467

R.K.S.V. Blauw-Zwart (jeugdledensubsidie)

                5.380

Sportvereniging De Kieviten (jeugdledensubsidie)

                8.168

Handbalvereniging Olympia 72 (jeugdledensubsidie)

                   477

Wassenaarse Golfclub Rozenstein

                   709

Badmintonclub Wassenaar (jeugdledensubsidie)

                   220

Wassenaarse Volleybal Vereniging

                   269

Lawn Tennisclub Oud Wassenaar (jeugdledensubsidie)

                           3.118  

Scouting Willibrord

              11.962

Van Woesikgroep Wassenaar

              12.332

Scoutinggroep Van Wassenaer Van Obdam

                7.331

Wassenaarse Reddingsbrigade

              17.221

WZK Onderwatersport

                6.150

WZK Zwemmen subsidie 2018

            106.481

Stichting Schooladviesdienst Wassenaar -Talentum

            193.200

          396.777

5.3

cultuurpresentatie, productie en participatie

 toegekende subsidie 2019

Omschrijving

Stichting Historisch Centrum Wassenaar

                   724

Toneelvereniging Mimicri

                9.647

Accordeonvereniging D.V.S. Wassenaar

                1.929

Ars et Studium

                2.218

Fotowerkgroep Silhouet

                   482

Het Wassenaarse Kamerkoor

                2.508

International Chamber Music Festival Wassenaar

                1.929

Muziekvereniging Excelsior

                4.824

Stichting Alive

                   965

Stichting Archipel

                   965

stichting Jazz Societeit Wassenaar

                1.447

Stichting Poëzieroute Wassenaar

                1.447

Stichting The English Theatre

                2.411

Stichting Beheer Warenar

              59.670

Wassenaar Vocaliter

                2.508

Van Wassenaer Orkest

                2.315

Stichting Klassieke Concerten

                2.000

BplusC

              77.632

          175.624

5.5

cultureel erfgoed

 toegekende subsidie 2019

Omschrijving

St. Open Monumentendag subsidie 2018

                2.247

               2.247

5.6

media

Omschrijving

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

            518.746

Omroep Midvliet

              13.667

          532.413

6.1

samenkracht en burgerparticipatie

 toegekende subsidie 2019

Omschrijving

Stichting Vrijwilligerscentrale Wassenaar (soc. Activering)

              26.046

Adviesraad Sociaal Domein

              10.000

MEE Zuid-Holland Noord - Integrale Vroeghulp en cjg

            126.223

Kwadraad -18 min

              74.902

SMOW - uitbrengen seniorenkrant

                2.486

Stichting Sociaal Kontakt Wassenaar

                1.157

Stichting Wassenaarse Ouderen in Beweging

              17.955

Wassenaarse Senioren Bond

                   965

Stichting Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar

              20.258

SPOT – Pluspunt Wassenaar

              32.972

SPOT – Ontmoetingspunt Wassenaar

              50.645

Stichting Terminale zorg door vrijwilligers

                2.411

Stichting Vrijwilligerscentrale Wassenaar

            82.961

SMOW - mantelzorgondersteuning en sociale alarmering

            143.105

Jeugd- en jongerenwerk

            290.000

SMOW vakantiekampen

                2.510

Vrijwilligerscentrale - Wassenaar Doet

              34.315

Adelbert College

                   291

FWO

                4.000

Stichting YMCA Wassenaar

                2.846

          926.050

6.5

begeleide participatie

 toegekende subsidie 2019

Omschrijving

Stichting vluchtelingenwerk Wassenaar

              14.550

Stichting voor Inclusie en discriminatiebestrijding (iDb)

                9.480

             24.030

7.1

volksgezondheid

 toegekende subsidie 2019

Omschrijving

Stichting Hart Veilig Wassenaar

                4.475

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (aanvullend)

in totaal 

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (basis)

            736.479

Jeugdgezondheidszorg incidenteel extra inzet JGZ arts

                3.564

SMOW - kernactiviteiten

            265.178

SMOW- alzheimer cafe

in totaal

Hospice Wassenaar

              13.544

Het Nederlandse Rode Kruis - Afdeling Wassenaar

                4.475

Slachtofferhulp Nederland regio Midden West

                6.500

De Zonnebloem

                1.157

Parnassia Preventie

                4.795

Kwadraad -18 plus

            279.882

Schooladviesdienst Wassenaar - CJG

              55.678

Reakt (Parnassia Vriendendienst)

                8.156

Stichting Vitalis

                3.192

Xtra plus -  Jeugd Interventie Team (JIT)

              44.280

       1.431.355

In totaal is er €  3.893.566 beschikt aan subsidies voor 2019. In de bijlage van de begroting vorig jaar is aangegeven dat een budget beschikbaar was van €  3.766.589.  Bij het vaststellen van de begroting (amendement 030), de Najaarsnota 2018 en Voorjaarsnota 2019 zijn deelbudgetten m.b.t. subsidies tussentijds bijgesteld. De Rijksbijdragen voor onderwijsachterstanden en het rijksvaccinatieprogramma zorgen mede voor dekking van deze subsidies. Bovenstaande uitgaven op subsidies zijn daarmee binnen de (bijgestelde) taakveldbudgetten gerealiseerd.

Genoemd bedrag aan subsidiebudget 2019 is inclusief de incidentele subsidies, waarvoor € 29.100 beschikbaar is in 2019. De incidentele subsidies kunnen gedurende het hele jaar worden aangevraagd. Er resteert nog een deel van dit budget voor lopende aanvragen.

0.1.

incidentele subsidies

 toegekende subsidie eerste helft 2019

Omschrijving

Stichting mini Opera Wassenaar (incidenteel 2019)

                2.000

Stichting Crazy Initiatives (incidenteel 2019)

                        -

Schooladviesdienst (incidenteel 2019)

                1.667

Schooladviesdienst (incidenteel 2019)

                3.333

Energyparty

                1.000

St Fairtrade gemeente Nederland (incidenteel 2019)

                2.000

Schaakvereniging Wassenaar (incidenteel 2019)  

                   510

De eerste Wassenaarse Zonne-energiecoöperatie (incidenteel 2019)

                2.400

P.L.Th. Knijnenburg (incidenteel 2019)

                2.200

Vox Clara (incidenteel 2019)

                   500

FWO (incidenteel 2019)

                   550

Subsidies 2020
In 2020 worden de subsidies nog verleend overeenkomstig het vastgestelde subsidiebeleid 2017-2020.  Voor het verlenen van subsidies zijn de onderstaande bedragen voorzien binnen de begroting.

Kostenplaatsen - Programma / taakveld 2020

Huidige jaar 2020

Programma Omschrijving

Taakveld Omschrijving

Actuele begroting 2020

P0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur (incidentele subsidies)

29.100

P1 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

15.148

P3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

15.000

P4 Onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

341.245

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

396.252

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en-participatie

140.291

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.5 Cultureel erfgoed

2.247

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.6 Media

530.344

P6 Sociaal Domein

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

859.446

P6 Sociaal Domein

6.5 Begeleide participatie

24.353

P7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

1.399.745

3.753.171

Nieuw beleid subsidies 2021-2024
Aan nieuw subsidiebeleid zal eind 2019 en in de eerste helft van 2020 worden gewerkt. Het nieuwe beleid zal voor 1 juli 2020 vastgesteld moeten worden om de aanvragen voor 2021 in behandeling te kunnen nemen.

Bij het opstellen van nieuw subsidiebeleid zullen een aantal aspecten tegen het licht gehouden moeten worden en bezien of en op welke wijze deze in het subsidiebeleid worden opgenomen. Er is daarom een sterke relatie bij het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid met andere beleidsvelden en ontwikkelingen, zoals de Wet Markt en Overheid (kostendekkende huren) en het evenementenbeleid. Ook vraagt historisch (scheef) gegroeide subsidiëring aandacht bij het opstellen van nieuw beleid en zal overwogen moeten worden of en op welke wijze maatschappelijke (gewenste) ontwikkelingen verwerkt worden in het nieuwe beleid.

ga terug