Begroting 2020

Paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In deze paragraaf beschrijven we welke bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen nog van
toepassing zijn op de gemeentelijke begroting. Er is één taakstelling voor 2020 en verder van toepassing op de begroting.

De volgende definities zijn van toepassing op deze paragraaf:

Een bezuiniging wordt rechtstreeks op de baten en lasten van de begroting verwerkt. Bij de
kadernota wordt vaak aangekondigd op welke posten wordt bezuinigd, in de begroting die de raad
vervolgens vaststelt zijn deze bezuinigingen verwerkt.

Een taakstelling is een opgave die de organisatie voor de langere termijn wordt opgelegd.
Hieronder valt bijvoorbeeld het voornemen om het personeelsbestand terug te brengen met een
opgelegd bedrag of percentage. Om dit te kunnen realiseren moet er nog een plan worden
opgesteld en moet er nog rekening gehouden worden met frictiekosten en dergelijke. Pas op
langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten.

Ombuigingen hebben een beleidsinhoudelijk overweging en hebben daardoor een politieke lading.
Een voorbeeld hiervan is de afweging of de gelden van het sociaal domein voor andere zaken dan
het sociaal domein zouden kunnen worden ingezet.
De realiteitswaarde is hieraan gekoppeld:
• Een op programma verwerkte bezuiniging is reëel. Het budget is verlaagd en er is een
verantwoordelijk budgethouder.
• Bij een taakstelling is de onderliggende toelichting van belang, het realiteitsgehalte kan pas later
beoordeeld;
• Een ombuiging vergt een beleidsinhoudelijke afweging, de besluitvorming in de raad is hiervoor
van belang.

De taakstellingen die zijn verwerkt in de programmabegroting 2020-2023 bestaan uit taakstellingen uit oude jaren die nog niet zijn ingevuld en nieuwe taakstellingen en bezuinigingen. Het totaaloverzicht staat in onderstaande tabel.

Tabel 35

Bezuinigingen en taakstellingen

2020

2021

2022

2023

1. Taakstellingen voorgaande jaren

 - Heroriëntatie Warenarcomplex

60.000

60.000

60.000

 - Beperken Welstandscommissie

30.000

30.000

30.000

30.000

 - Kapvergunning

56.000

65.000

65.000

Totaal oude taakstellingen

30.000

146.000

155.000

155.000

2. Taakstellingen begroting 2020-2023

 - Taakstelling als gevolg van paspoortdip

94.778

72.828

92.391

112.277

 - Realistischer ramen budgetten sociaal domein

178.524

178.524

178.524

178.524

 - Subsidies algemeen (programma's 4, 5 en 6)

0

20.000

50.000

80.000

 - Kleding en materialen personeel omgevingsbeheer

10.000

10.000

10.000

10.000

 - Vermindering onderhoud groen

85.000

85.000

85.000

85.000

 - Tractie: investeringsprogramma aanpassen naar 1,4 miljoen

65.000

65.000

65.000

 - Planmatig onderhoud exploitatie woningen/gronden/landerijen

20.000

20.000

20.000

20.000

 - Diverse kosten college B&W

43.780

43.780

43.780

43.780

 - Overige kosten bestuursondersteuning

80.000

80.000

80.000

80.000

 - Diverse kleine belastingen

8.169

7.244

5.844

5.844

 - Post onvoorzien

20.000

20.000

20.000

20.000

 - Stelpost CAO

86.953

85.903

79.475

79.475

Totaal taakstellingen begroting 2020-2023

627.204

688.279

730.014

779.900

Totaal nog te realiseren 

657.204

834.279

885.014

934.900

TOELICHTING

1. Bezuinigingen/taakstellingen uit oude jaren
In 2019 is voortvarend gewerkt aan het realiseren van de bezuinigingen zoals opgenomen in de begroting 2019. In totaal was € 1.087.000 aan bezuinigingen opgenomen. Hiervan is op dit moment vrijwel alles gerealiseerd.

Aan de invulling van twee bezuinigingen uit de programmabegroting 2019-2022 wordt op dit moment nog gewerkt, dat zijn de heroriëntatie van het Warenar complex en het beperken van de welstandscommissie.
Het afschaffen van de kapvergunning leverde in 2020 geen toereikende bezuiniging op. Daarom is deze bezuiniging voor dit jaar vervallen. Het incidentele nadeel voor 2020 is verwerkt in de ramingen.

2. Bezuinigingen en taakstelling uit de programmabegroting 2020-2023.
Paspoortdip
Aanvullend op de bezuinigingen uit de meerjarenbegroting 2019-2022 is nog een taakstelling opgenomen als gevolg van de zogenaamde "paspoortdip".
Doordat de geldigheid van rijbewijzen en identiteitskaarten voor volwassenen verlengd is van 5 naar 10 jaar is er een zogenaamde ‘rijbewijscyclus’ en een ‘paspoortcyclus’. Hierdoor krijgt de afdeling burgerzaken steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen en reisdocumenten afgegeven en in de tweede periode van 5 jaar worden er veel meer rijbewijzen en reisdocumenten afgegeven. Tot het jaar 2024 worden er hierdoor minder reisdocumenten uitgegeven en tot het jaar 2022 veel meer rijbewijzen. Dit heeft effect op de inkomsten van burgerzaken. De schommelingen in de cycli hebben consequenties voor het aantal aanvragen en dus voor de tijd die binnen de gemeente aan deze documenten wordt besteed.
We verwachten tot en met het jaar 2023 minder inkomsten (en daarna 5 jaar weer meer inkomsten) met betrekking tot de leges paspoorten en ID-kaarten.

Wij zullen binnen onze begroting met een plan van aanpak komen hoe we deze inkomensval gaan opvangen. Dit kan enerzijds door te kijken naar andere vormen van dienstverlening (openingstijden, werken vanuit één locatie etc.), de personele bezetting en door te kijken naar mogelijkheden om de inkomsten te verhogen op andere producten.

Realistischer ramen budgetten sociaal domein
Er is een vergelijking gemaakt tussen de uitgaven over de afgelopen jaren en het begrote bedrag in de komende jaren. Hierbij is rekening gehouden met een stijging van de kosten als gevolg van het toenemende gebruik van de regelingen in het Sociaal Domein. De voorgestelde bezuinigingen gaan niet ten koste van de inwoners van Wassenaar, maar zorgen ervoor dat een realistischer raming voor de uitgaven ontstaat. De verwachting is dat de uitgaven binnen de nieuwe, naar beneden bijgestelde, budgetten blijven.

Subsidies (programma 4, 5 en 6)
Per 1-1-2021 gaat het nieuwe subsidiebeleid in. In dit nieuwe beleid wordt uitgegaan van een betere samenwerking tussen de subsidiepartners in een Wassenaars welzijnsnetwerk en het effectiever besteden van subsidiegelden.

Kleding en materialen omgevingsbeheer
Kleding en materiaal worden bekostigd vanuit de WODV. Op deze post is ruimte aanwezig en kan nog verantwoord worden bezuinigd.

Groen
Voor groen kan het voorzieningenniveau worden verlaagd door:

  • 25% minder bomen vervangen bij jaarlijkse vervanging;
  • stoppen met (biologische) bestrijding bladluizen in het centrum;
  • één keer maaien in plaats van twee keer maaien van bloemrijke bermen en graslanden.

Tractie
De tractiemiddelen zijn nogmaals zorgvuldig geïnventariseerd. Met wat aanpassingen is het mogelijk om de benodigde investering terug te brengen met € 0,7 miljoen. Hierdoor ontstaat een voordeel in de afschrijvingen van € 65.000.

Planmatig onderhoud exploitatie woningen/gronden/landerijen
Deze post wordt gebruikt voor structurele (verkoop/huur)kosten die verband houden met het verkrijgen van incidentele verkoopopbrengsten (zoals in het verleden bijvoorbeeld de Generaal Winkelmanlaan en Den Deijl) en structurele opbrengsten (zoals pachten/stageld en huurinkomsten). Ook worden de notaris, taxatiekosten en overeenkomsten hiervan betaald. De post wordt hiermee van €40.000 naar € 20.000 teruggebracht.

Bestuur diversen
Diverse posten voor bestuurskosten hebben de afgelopen jaren een onderuitputting laten zien. Deze kan dus worden verlaagd. De post wordt taakstellend met € 124.000 verlaagd.

Diverse belastingen
De ramingen van de lasten van heffing en invordering zijn nogmaals tegen het licht gehouden. Dit leidt ertoe dat ramingen kunnen worden verlaagd bij hondenbelasting, de Bedrijveninvesteringszone en de reclamebelasting.

Post onvoorzien
De post onvoorzien is steeds geraamd op iets meer dan € 1,- per inwoner. In de afgelopen jaren is deze post nooit uitgeput. Daarom verlagen we de raming met € 20.000. Dit is verantwoord gezien het feit dat de algemene reserve ruimschoots hoog genoeg is om eventuele onvoorziene uitgaven incidenteel te dekken.

Stelpost CAO
Voor het opvangen van toekomstige CAO-ontwikkelingen stond nog een stelpost in de begroting. Voorgesteld wordt deze te laten vervallen en te laten dienen als (gedeeltelijke) compensatie voor de salarisstijgingen.


ga terug