Begroting 2020

Financiële samenvatting

Exploitatie

De begroting 2020-2023 voor Wassenaar sluit. Samengevat ziet de meerjarige ontwikkeling van de begroting er als volgt uit.

Tabel 2    Meerjarenbeeld 2020-2023 (bedragen x € 1.000, -/- is nadeel)

Tabel meerjarenbeeld                                   (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Vastgestelde programmabegroting 2019-2022 incl amendement

155

1.361

125

557

Totaal door de raad vastgestelde begrotingswijzingen 2019

-29

-132

-116

-170

1a. Voorjaarsnota 2019 structurele doorwerking

-399

-250

-250

-254

1b. Totaal wijzigingen Kadernota incl nieuw beleid (5.)

-288

-490

-1.135

-1.402

Uitgangssaldo begroting 2020-2023

-562

489

-1.375

-1.269

2a. Jeugdzorg Kadernota

-624

-624

-903

-616

2b. Stelpost Uitkomst onderzoek Jeugdzorg

278

280

2c. Onttrekking reserve sociaal domein inc.personeelskosten PvA jeugd

287

287

287

3. Meicirculaire 2019

170

18

-115

-36

4. CAO ontwikkeling 6,25%

2

-197

-197

-197

Diverse kleine aanpassingen

10

7

7

7

Begrotingstekort vóór bezuinigingen

-717

-20

-2.019

-1.831

Totaal bezuinigingen en inkomstenverhogingen

532

615

638

668

Invoeren restwaardesystematiek bij afschrijvingen

601

594

665

661

OZB dekking voor investeringsplan

0

0

941

941

Totaal Bezuinigingen  

1.134

1.209

2.243

2.270

BEGROTINGSSALDO 2020-2023

417

1.189

225

439

w.v. Incidenteel

-244

110

110

w.v. Structureel

661

1.079

115

439

Toelichting op de tabel
Op 10 juli 2019 heeft de raad de Kadernota 2020 vastgesteld. De Kadernota sloot met een aanzienlijk nadelig saldo waardoor bezuinigingen en inkomstenverhogingen noodzakelijk waren.

Uitgangssaldo begroting 2020-2023
Dit is het saldo zoals gepresenteerd in de Kadernota en met de raad besproken op 10 juli 2019.

Saldo Jeugd Kadernota/richtlijn jeugdhulp-middelen
In de kadernota was onderstaand overzicht opgenomen voor de ramingen jeugd.

Ontwikkeling jeugdzorg, nog niet in bijgestelde begrotingssaldo verwerkt

2020

2021

2022

2023

Totaal door de raad vastgestelde begrotingswijzingen 2019

-903.000

-903.000

-903.000

-615.772

Landelijke compensatie gemeentefonds jeugdhulp

278.696

278.541

Tekort jeugd

-624.304

-624.459

-903.000

-615.772

Voor 2022 en 2023 was nog geen rekening gehouden met een mogelijke rijksbijdrage. Inmiddels is er een richtlijn verschenen van de VNG waarin wordt toegestaan om de raming door te trekken tot en met 2023.

Meicirculaire
De gevolgen van de Meicirculaire zijn met de raad gecommuniceerd met de informatiebrief van 9 juli 2019.

Aanvullende ontwikkelingen CAO
In de kadernota was rekening gehouden met een stijging van de CAO-lonen met 5%. Het uiteindelijke onderhandelingsresultaat is hoger uitgevallen namelijk 6,25%.
In totaal leidt dit tot een verhoging van de salarissen van ongeveer € 179.000 vanaf 2021. In 2020 zijn de bedragen lager doordat de verhoging geleidelijk wordt ingevoerd.

Dekkingsplan
Om het tekort uit de overzichtstabel te dekken stelt het college voor om een combinatie van maatregelen door te voeren. De maatregelen passen binnen de uitgangspunten van het coalitieakkoord.

De drie sporen waarlangs het tekort wordt gedekt zijn:

  1. Specifieke bezuinigingen;
  2. Herziening van de afschrijvingssytematiek;
  3. OZB verhogen voor de nieuwe voorzieningen die de komende jaren voor de Wassenaarders worden gerealiseerd zoals de sporthal, een nieuwe gymzaal en het onderwijshuisvestingsplan.

Dit leidt tot het volgende overzicht.
Tabel 3       Bezuinigingen en inkomstenverhogingen

A. Specifieke bezuinigingen

2020

2021

2022

2023

A1. Maatschappelijke ontwikkeling

Realistischer ramen budgetten

178.524

178.524

178.524

178.524

Subsidies algemeen (programma's 4, 5 en 6)

0

20.000

50.000

80.000

Subtotaal maatschappelijke ontwikkeling

178.524

198.524

228.524

258.524

A2. Omgevingsbeheer

Kleding en materialen personeel

10.000

10.000

10.000

10.000

Vermindering onderhoud groen

85.000

85.000

85.000

85.000

Tractie: investeringsprogramma aanpassen naar 1,4 miljoen

65.000

65.000

65.000

Subtotaal omgevingsbeheer

95.000

160.000

160.000

160.000

A3. Ruimtelijke ontwikkeling

Planmatig onderhoud exploitatie woningen/gronden/landerijen

20.000

20.000

20.000

20.000

Subtotaal ruimtelijke ontwikkeling

20.000

20.000

20.000

20.000

A4. Bestuur

Diverse kosten college B&W

43.780

43.780

43.780

43.780

Overige kosten bestuursondersteuning

80.000

80.000

80.000

80.000

Subtotaal bestuur

123.780

123.780

123.780

123.780

A5. Financiën

Diverse kleine belastingen

8.169

7.244

5.844

5.844

Post onvoorzien

20.000

20.000

20.000

20.000

Stelpost CAO

86.953

85.903

79.475

79.475

Subtotaal financiën

115.122

113.147

105.319

105.319

Totaal specifieke bezuinigingen

532.426

615.451

637.623

667.623

B+C Overige maatregelen

B. Invoeren restwaardesystematiek bij afschrijvingen

601.429

593.967

664.567

661.053

C. Onroerendezaakbelasting dekking voor investeringsplan 10%

0

0

941.000

941.000

Totaal overige maatregelen

601.429

593.967

1.605.567

1.602.053

TOTAAL

1.133.855

1.209.418

2.243.190

2.269.676

Een toelichting is opgenomen in het onderdeel dekkingsplan. Met de getroffen maatregelen heeft Wassenaar een reëel en structureel sluitende begroting, er is sprake van een voordelig saldo.

Omdat we rekening moeten houden met enkele mogelijk nadelige ontwikkelingen in de toekomst willen we het positieve saldo van de begroting op een stelpost in de begroting reserveren. We kunnen daar toekomstige nadelen (gedeeltelijk) mee opvangen. Te denken valt aan:

  • De gevolgen van de herziening van het gemeentefonds vanaf 2021;
  • De doorwerking van de CAO-ontwikkelingen in de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen;
  • Onzekerheid omtrent de tegemoetkoming van het rijk op het punt van jeugdzorg;
  • Opstellen nieuwe beheerplannen openbare ruimte;
  • Ontwikkelingen rondom de Paauw en de Warenar;
  • Financiële gevolgen van de omgevingswet.
ga terug