Begroting 2020

Toelichting baten en lasten

Programma

Rekening

Begroting

Begroting

bedragen x € 1.000,-

2018

2019

2020

("-"=nadeel/"+"= voordeel )

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

P0 Bestuur en ondersteuning

41.746

-11.502

30.244

41.411

-14.158

27.253

42.211

-13.357

28.854

P1 Veiligheid

50

-2.746

-2.697

66

-2.813

-2.747

66

-2.932

-2.866

P2 Verkeer en vervoer

552

-5.758

-5.206

464

-4.771

-4.307

362

-3.784

-3.422

P3 Economie

926

-432

494

1.292

-498

794

1.263

-608

656

P4 Onderwijs

268

-2.730

-2.463

273

-3.261

-2.988

273

-2.275

-2.001

P5 Sport, cultuur en recreatie

846

-6.561

-5.715

936

-7.342

-6.405

506

-6.542

-6.036

P6 Sociaal Domein

6.674

-19.919

-13.245

6.370

-20.732

-14.362

6.362

-20.751

-14.389

P7 Volksgezondheid en milieu

7.251

-8.762

-1.510

7.041

-8.125

-1.084

7.178

-7.909

-732

P8 Wonen en bouwen

8.442

-4.404

4.038

1.264

-1.939

-675

1.282

-2.198

-916

Saldo van baten en lasten

66.755

-62.815

3.940

59.118

-63.639

-4.521

59.502

-60.356

-853

Onttrekking aan reserves

9.927

0

0

14.327

0

0

1.270

0

0

Toevoeging aan reserves

0

-6.124

0

0

-9.951

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

3.803

0

0

4.376

0

0

1.270

Geraamde resultaat programma

76.682

-68.939

7.743

73.445

-73.589

-144

60.773

-60.356

417

ga terug