Begroting 2020

Uitgangspunten

In het volgende overzicht staan de belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2020-2023 weergegeven.

Onderwerp

Begroting 2020

Begroting  2019

Salarissen
Op 28 juni 2019 is een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel bereikt. De cao heeft een looptijd van 24 maanden en loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Op basis van het principeakkoord wordt uitgegaan van een structureel effect van 6,25% per 2021, waarbij het effect voor 2020 5% bedraagt.

1,75 %

3,25%

Leveringen derden
Het indexpercentage voor prijsstijgingen is gebaseerd  op het niveau van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) uit het Centraal Economisch Plan 2019 van het CPB. Voor 2020 bedraagt deze 1,4%.

1,4%

2,3%

Subsidies

Conform subsidieplan 2020

Conform uitgangspunt dekkingsplan begroting 2019

Verbonden partijen
De ramingen voor de verbonden partijen en deelnemingen gaan uit van de ingediende begrotingen.

ontwerp begroting GR 2020

ontwerp begroting GR 2019

Belastingen
De aanpassing van de belastingen en rechten is gelijk aan het door het Centraal Economisch Planbureau geraamde inflatiepercentage. Het percentage geraamd in het Centraal Economisch Plan (CEP) 2019 bedraagt voor 2020 1,4% (geharmoniseerde consumentenprijsindex).

1,4%

2,3%

Rekenrente
Het werken met een vaste rekenrente is met ingang van 2017 volgens het nieuwe BBV niet meer toegestaan. De omslagrente voor 2020 bedraagt na berekening net als in 2019 0%.

0%

0%

Algemene uitkering
De algemene uitkering ramen wij in de begroting volgens de meicirculaire.

Meicirculaire 2019

Meicirculaire 2018

ga terug